Welcome
This website presents the descendants of Jan Jacobsz Opdam who lived in the village of Heiloo around the year 1700. Heiloo is located in the province of North Holland, the Netherlands, 30 km north of Amsterdam. The focus in the collection of data for this site has been on the children of male descendants. Incidentally descendants of females are also mentioned on this site when data is available. In addition to basic genealogical data the site has historical notes and documents, family histories and pictures.

Acknowledgements
Nearly all of the data has been gathered by
Gerda Erkamp-Opdam. Over a period of 20 years Gerda had collected data on about 15 to 20 different Opdam families in the Netherlands. The volume of data had grown to such an extent that it became increasingly difficult to manage. After I had made the offer to Gerda to process the data in a computer database, the data was handed over to me in 1994. Since that time I have worked on it at irregular time intervals. I arrived at some interesting new conclusions about the first known ancestor of the family, but I have hardly made efforts to add new data or keep the database up to date. The database contains not only basic genealogical data but also copies of historical documents, photographs and transcriptions of documents. About five years ago part of this data was made available to Vera Opdam-Stockmann who has made great efforts since that time to update and expand these databases. See her website. It was agreed, though, that I would focus on the Opdam family rooted in Heiloo and publish that data separately.

Disclaimer
The website is under construction and still in its infancy. From the start the attempt has been to develop the site as a bilingual site in Dutch and English to serve all branches of the family. The backbone of the website is the family tree with basic genealogical data (names and dates of birth, marriage, death). This 'backbone data' has been translated from Dutch into English by a translation module of the database program that keeps all the records of the family tree. The quality of the English text is far from perfect, however, and some words are simply not translated. Worse even is that some time ago the database has suffered from a system crash to the effect that several names of places (cities, villages) and dates got corrupted. I don't want to spend much time to remedy these manually. I am currently repairing the database and I am looking for an efficient way to improve the quality of the translation.

Planning
I expect to offer a better English text in october/november 2010. The Dutch and the English site will be developed simultaneously. The development will go by leaps and bounds, however, and at a particular point in time one site may be ahead of the other or vice versa. The two sites will be similar but not identical. The transcription and discussion of historical documents will only be done on the Dutch site. On the English site you will only find the results of these discussions, if relevant.
The update of the family tree will be done once or twice a year, depending on the number of corrections and additions to be made. In subsequent months the site will gradually grow in size and be expanded by photographs, historical notes, documents, etc.

Finding your way
The menu should help you to find your way on the site. In this first publication most menu items are still empty. The menu item Family tree gives access to the backbone data, referred to earlier. You may wish to start directly with the ancestor, Jan Jacobsz Opdam, search by family name or start with a particular generation. Each family is given a single webpage. Within a single family you'll find (green coloured) links to either the families of the father and the mother or to the families of the respective children. In this way, you may leap forward and backward between related families. On top of the family page you find a family code. This code is a sequential number and consists of two parts. The first number (in roman capitals) indicates to which generation that family belongs. The second part lists the single families within a generation. This part is in alphabetical order (A...Z, AA, AB, etc.). The sequence is determined as follows. In the first generation we have only one family. That family simply has code "I". Each of the two children of that family gets married. These are marriages in generation II. The family codes of these two families are II-A and II-B, respectively. In generation III, the coding of families starts with the families of children of II-A and is followed by the families formed by the children of II-B, etc. By clicking on the arrows to the left and to the right of the family code you may skip to the previous or next family in the sequence. Obviously, in the first page (with the first family) and the last page with (the last family) there is only one arrow and only one way you can move.

Privacy
By law, living individuals should give permission for their personal data to be published. From my contacts in the past with family members I have never met any objections, but if someone prefers not to be mentioned on the site, please, inform me by e-mail and the data will be made invisible.

Contact
Additional information and corrections are most welcome. Suggestions for improvement of the site are also most welcome. Use the menu option 'Contact' to send me an e-mail.

Hans Opdam, The Netherlands August, 2010
Welkom
Deze site geeft de stamboom van Jan Jacobsz Opdam, die rond 1700 woonde in Heiloo (NH). Gestreefd is naar volledigheid in de mannelijke lijn, maar de vrouwelijke lijnen zijn ook gevolgd, als daarvan gegevens werden gevonden.

Met dank aan
Bijna alle gegevens op deze site zijn verzameld door Gerda Erkamp-Opdam . Gerda heeft gedurende een periode van 20 jaar archieven bezocht en gegevens verzameld over meer dan 20 verschillende families Opdam in Noord- en Zuid-Holland. Haar archief bereikte een omvang die handmatig niet meer was te beheren. Ik heb haar begin 1994 aangeboden de gegevens onder te brengen in een computer database. Zij heeft daartoe de gegevens aan mij overgedragen. In de loop van de daarop volgende jaren heb ik met tussenpozen de genealogische gegevens, maar ook transcripties van akten, foto's, enz. opgenomen in een computer database.
Een jaar of vijf geleden heb ik de gegevens van een aantal stambomen ter beschikking gesteld van Vera Opdam-Stockmann, die ook begonnen was met het verzamelen van gegevens over families met de naam Opdam. Zij heeft de databases nadien flink heeft aangevuld en de gegevens gepubliceerd op haar website. De afspraak was dat ik mij zou concentreren op de familie Opdam uit Heiloo en die gegevens afzonderlijk zou publiceren. Aanvankelijk was het plan om die gegevens tweetalig in boekvorm uit te brengen. Om een aantal redenen is daarvan afgezien en gekozen voor de website als publicatievorm.

Verantwoording
Gerda Erkamp-Opdam heeft tal van ideeën en hypothesen op schrift gesteld en maakte daarbij altijd een scherp onderscheid tussen bewijsbare uitspraken en veronderstellingen. Op deze site is er eveneens streng op toegezien dat alleen data worden gepubliceerd die historisch kunnen worden gevalideerd. Toen Gerda de gegevens aan mij overdroeg, was mijn inspanning er allereerst op gericht om de basisgegevens (namen, geboorten, huwelijken, overlijdens, enz.) zo snel mogelijk in een database onder te brengen. Zoals bij andere beginnelingen in de genealogie was ik vooral gefascineerd door de vraag "hoe ver terug" je kon gaan in de stamboom. In die fase ben ik - zo realiseerde ik me later - niet altijd voldoende zorgvuldig omgegaan met het vastleggen van bronvermeldingen die in het materiaal van Gerda voorkwamen. Het werd me echter snel duidelijk, dat een nauwkeurige administratie van het bronmateriaal een eerste vereiste is om verder te komen. Ik heb alle brongegevens van Gerda bewaard tot het moment dat zij in de database waren opgenomen, maar ik kan niet uitsluiten dat in de beginjaren hier en daar wat referenties naar bronmateriaal verloren zijn gegaan of verminkt of onvolledig zijn overgenomen. Dat geldt niet zozeer voor beschrijvingen of kopieën van akten, maar meer voor voor vermeldingen van bronnen bij geboorten, dopen, huwelijken, overlijdens en begrafenissen. Echter, vanaf het moment dat het mij duidelijk werd dat niet de stamboom maar het bronmateriaal de belangrijkste schat aan gegevens is, heb ik dat bronmateriaal gekoesterd en ondergebracht in een aparte database. Belangrijke documenten uit die database zullen op deze site worden gepubliceerd en besproken.
De bronvermeldingen heb ik letterlijk overgenomen uit de aantekeningen van Gerda. Een bronvermelding begint altijd met een datum. Die datum is overgenomen uit een akte of ander schriftelijk document, of anders uit een aantekening van Gerda zelf. Ik heb de brongegevens overgenomen op de wijze zoals Gerda ze had vermeld. Die vermeldingen zijn niet altijd conform de protocollen volgens welke bibliothecarissen bronnen zouden vermelden. Bij de vermelding van een bron wordt dus de datum als eerste genoemd, maar daarna kan er de ene keer staan "boek 5600 Obdam te Hoorn blz 321", een andere keer alleen "boek 5600 te Hoorn" of "Hoorn OR 5600 akte 85". Hopelijk zijn deze omschrijvingen voldoende om het bronmateriaal op te sporen in de archieven. Ik heb zelf geen archiefonderzoek gedaan en met deze aanduidingen moeten de lezer en ik het dus doen.

Copyright
In de wereld van genealogische websites wordt druk gekopieerd. Er zijn tal van websites in omloop, waarbij men serieuze twijfels kan hebben over de betrouwbaarheid van de informatie. Het is onze ambitie dat deze website een bron zal zijn van betrouwbare en controleerbare informatie. Iedereen mag de informatie op deze site overnemen en publiceren, maar het verzoek is wel om deze site dan als bron te vermelden. Fouten kunnen daardoor sneller worden gerapporteerd en worden gecorrigeerd en de betrouwbaarheidswaarde van deze site kan daardoor worden verhoogd. Dat is in het belang van eenieder die zich met deze tak van sport bezig houdt.

Ontwikkeling van de site
De site is van meet af aan ontworpen als een tweetalige site, zodat ook de jongere generaties in Australië, Canada, Nieuw Zeeland en de VS toegang hebben tot informatie over hun roots. Deze eerste publicatie van de site (in augustus 2010) bevat nog niet veel meer dan de kale genealogische gegevens. In september 2010 zullen deze gegevens in het Engels worden vertaald. In de maanden daarna zal de site worden uitgebouwd en zullen daaraan verhalen, historische bijzonderheden, foto's en documenten worden toegevoegd. De Engelstalige en Nederlandstalige site zullen min of meer gelijktijdig worden uitgebouwd en in het zelfde tempo groeien. De sites hebben min of meer dezelfde inhoud, met één uitzondering: van het bronnenmateriaal zullen op de Engelstalige site alleen (korte) samenvattingen worden opgenomen.

Wegwijzer
De menubalk is de voornaamste wegwijzer op de site. Het menu Inhoudsopgave bevat links naar de kale genealogische gegevens. Op deze site heeft elk gezin een eigen pagina. Je komt op zo'n pagina door alfabetisch te zoeken of door te starten met de gezinspagina van een bepaalde generatie en te bladeren. Op een typische gezinspagina staan vermeldingen van de ouders, de grootouders en kinderen. De kinderen kunnen op hun beurt ouders zijn in gezinnen van een volgende generatie. Door op een (groen gekleurde) naam te klikken spring je naar dezelfde persoon in een andere rol (van kind naar ouder of omgekeerd) in een eerdere of latere generatie. Zo kun je door het kiezen van de juiste links heel snel afstammingslijnen door de verschillende generaties volgen.
Bovenaan de gezinspagina staat een z.g. gezinscode tussen twee pijltjes. Door op de pijltjes te klikken ga ja naar het vorige gezin of het volgende gezin. De volgorde waarin de gezinnen zijn geplaatst is af te lezen aan de gezinscode. Die bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een getal (in romeinse cijfers). Dit getal geeft aan in welke generatie het gezin thuis hoort. Het tweede deel is een volgnummer, weergegeven door de volgende alfabetische reeks: A...Z, AA, AB, ... enz. In de stamboom van Jan Jacobsz Opdam bestaat de eerste generatie uit een gezin. Dit gezin krijgt code I. In dit gezin worden twee kinderen geboren die elk een gezin vormen. Dat zijn gezinnen in de tweede generatie. Het gezin van het oudste kind krijgt code II-A en het gezin van het jongste kind krijgt code II-B, enz.
Door te klikken op een link word je van de ene pagina naar de andere gestuurd. Binnen de website zijn geen knoppen opgenomen om terug te gaan naar de pagina vanwaar je gekomen bent. Gebrujik daarvoor de knoppen van je internet browser.

Privacy
Persoonlijke gegevens over levende personen mogen alleen met hun toestemming worden gepubliceerd. In mijn contacten met familieleden heb ik geen bezwaren gehoord tegen publicatie van gegevens uit de burgerlijke stand. Als er echter personen zijn die ervoor kiezen niet op deze site vermeld te worden, laat mij dat dan aub per e-mail weten. Dan zullen zijn/haar gegevens aan het oog worden onttrokken.

Contact
Mijn mailbox staat open voor correcties en aanvullingen. Suggesties voor verbeteringen van deze site zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Hans Opdam, Hengelo
Augustus 2010
Welcome
Acknowledgements
Disclaimer
Planning
Finding your way on the site
Privacy
Contact


This site has been developed in @Rapidweaver
Multilingual stack: see
http://www.tsooj.net
Welkom
Met dank aan...
Verantwoording
Copyright
Ontwikkeling van de site
Wegwijzer
Privacy
Contact


Deze site is ontwikkeld in @Rapidweaver
Stack voor de ontwikkeling van een meertalige website: zie
http://www.tsooj.net